Ako biste na netu ukucali – trebam te, jedan od rezultata bio bi i vrlo simpatičan komentar – “Reči koje retko ko čuje u običnom razgovoru, ali se zato nalaze u većini srceparajućih pesama.” 

I zaista, u tom kontekstu reći ćemo – potreban si mi.

Međutim, glagol trebati može imati dva značenja:
Kao glagol potpunog značenja – trebati znači biti potreban. Tada je njegova promena redovna i obična, pa su lični oblici (trebam, trebaš, trebamo; trebao sam, trebali ste; trebaću, trebaćete…):
Trebaš mi danas (u smislu – potreban si mi danas);

Ne trebaju nam vaše usluge (nisu nam potrebne vaše usluge) i sl.

U spoju sa drugim glagolom trebati postaje glagol nepotpunog značenja. Tada znači valjati, morati. U tom slučaju književna norma dopušta samo bezlične oblike: treba, trebalo je, trebaće, bude trebalo, trebalo bi:
Trebalo bi da požurimo; Treba da okrečimo stan itd.

Pravilo je, dakle, da se glagol trebati kad ima potpuno značenje (bez drugih glagola) upotrebljava u ličnim oblicima; kad nema potpuno značenje ( u spoju sa drugim glagolom) – glagol trebati upotrebljava se bezlično.

Mnogi, međutim, ovo pravilo ne znaju, a u jezičkom osećanju ne nose razliku između potpunog i nepotpunog značenja glagola trebati, pa lične oblike upotrebljavaju i kada je to nepravilno:
Trebao sam da idem u posetu; Trebamo da požurimo; Trebali smo da uradimo bolje i sl.

U ovim slučajevima glagol trebati ima značenje valjati, morati, a to znači da ovako upotrebljen odskače od književne norme. Ispravno bi bilo:
Trebalo je da idem u posetu; Treba da požurimo; Trebalo je da uradimo bolje.

Upotreba bezličnih oblika glagola trebati ponekad može da stvara poteškoće u samoj konstrukciji rečenice:
Ona je trebalo da stigne na vreme. Ovakve konstrukcije, koje odudaraju od jezičkog osećanja, otklanjaju se inverzijom – trebalo je da ona stigne na vreme.

Takođe, i u ovom slučaju primećujemo tuđi uticaj, pa će neko reći: Trebam gospodina Vladu; Koga trebate? Trebate li nešto?
Tamo gde ovakvog uticaja nema, čućemo : Treba mi gospodin Vlada; Ko vam treba? Treba li vam nešto? ; kako i treba da se kaže.

Eto, to je sve što treba da znate o glagolu trebati.